مدرسه آزادفکری
اگر عضو نیستید از اینجا عضو شوید
عضویت
/
ورود
0

جلسه 1

75 دقیقه

ارائه علیرضا شجاعی‌زند

گزارش جلسه وضعیت حضور مهلت ارسال
ارسال نشده غیبت 1399/8/9

جلسه 2

85 دقیقه

ارائه علیرضا شجاعی‌زند

گزارش جلسه وضعیت حضور مهلت ارسال
ارسال نشده غیبت 1399/8/9

جلسه 3

107 دقیقه

ارائه علیرضا شجاعی‌زند

گزارش جلسه وضعیت حضور مهلت ارسال
ارسال نشده غیبت 1399/8/9

جلسه 4

109 دقیقه

ارائه علیرضا شجاعی‌زند

گزارش جلسه وضعیت حضور مهلت ارسال
ارسال نشده غیبت 1399/8/9

جلسه 5

76 دقیقه

ارائه علیرضا شجاعی‌زند

گزارش جلسه وضعیت حضور مهلت ارسال
ارسال نشده غیبت 1399/8/9

جلسه 6

71 دقیقه

ارائه علیرضا شجاعی‌زند

گزارش جلسه وضعیت حضور مهلت ارسال
ارسال نشده غیبت 1399/8/9

جلسه 7

70 دقیقه

ارائه علیرضا شجاعی‌زند

گزارش جلسه وضعیت حضور مهلت ارسال
ارسال نشده غیبت 1399/8/9

جلسه 8

91 دقیقه

ارائه علیرضا شجاعی‌زند

گزارش جلسه وضعیت حضور مهلت ارسال
ارسال نشده غیبت 1399/8/9

جلسه 9

73 دقیقه

ارائه نعمت‌الله فاضلی

گزارش جلسه وضعیت حضور مهلت ارسال
ارسال نشده غیبت 1399/8/9

جلسه 10

89 دقیقه

ارائه نعمت‌الله فاضلی

گزارش جلسه وضعیت حضور مهلت ارسال
ارسال نشده غیبت 1399/8/9

جلسه 11

135 دقیقه

ارائه نعمت‌الله فاضلی

گزارش جلسه وضعیت حضور مهلت ارسال
ارسال نشده غیبت 1399/8/9

جلسه 12

75 دقیقه

ارائه مقصود فراستخواه

گزارش جلسه وضعیت حضور مهلت ارسال
ارسال نشده غیبت 1399/8/9

جلسه 13

60 دقیقه

ارائه مقصود فراستخواه

گزارش جلسه وضعیت حضور مهلت ارسال
ارسال نشده غیبت 1399/8/9

جلسه 14

74 دقیقه

ارائه مقصود فراستخواه

گزارش جلسه وضعیت حضور مهلت ارسال
ارسال نشده غیبت 1399/8/9

جلسه 15

75 دقیقه

ارائه مقصود فراستخواه

گزارش جلسه وضعیت حضور مهلت ارسال
ارسال نشده غیبت 1399/8/9

جلسه 16

91 دقیقه

گفتگو

گزارش جلسه وضعیت حضور مهلت ارسال
ارسال نشده غیبت 1399/8/9

جلسه 17

51 دقیقه

گفتگو

گزارش جلسه وضعیت حضور مهلت ارسال
ارسال نشده غیبت 1399/8/9