مدرسه آزادفکری
اگر عضو نیستید از اینجا عضو شوید
عضویت
/
ورود
0

جلسه 1

99 دقیقه

ارائه حسین سوزنچی

گزارش جلسه وضعیت حضور مهلت ارسال
ارسال نشده غیبت 1399/6/20

جلسه 2

132 دقیقه

ارائه حسین سوزنچی

گزارش جلسه وضعیت حضور مهلت ارسال
ارسال نشده غیبت 1399/6/20

جلسه 3

140 دقیقه

ارائه آرش نراقی

گزارش جلسه وضعیت حضور مهلت ارسال
ارسال نشده غیبت 1399/6/20